Konsorcjum CFA

W minionym okresie problem zabezpieczenia ryzyka walutowego odczuło wiele firm. Tysiące spośród nich zawarło niewłaściwe transakcje opcyjnie nabywając najczęściej nieświadomie toksyczne instrumenty pochodne.
Instrumenty te nie tylko nie zabezpieczyły przed ryzykiem walutowym, ale wręcz wielokrotnie to ryzyko zwiększyły, generując w efekcie niewspółmiernie wielkie kwoty zobowiązań na rzecz banków.
Konsorcjum Chałas Financial Advisors (Konsorcjum CFA), którego jesteśmy liderem, to zespół doświadczonych podmiotów łączących w unikalny sposób kompetencje prawne z finansowymi.
Wysoce specjalistyczna wiedza w zakresie funkcjonowania instrumentów zabezpieczających oraz pełny obraz rynków walutowych (historyczny i bieżący) pozwala nam na podejmowanie działań i dostarczanie rozwiązań mających na celu obronę interesów naszych klientów poprzez:
– zminimalizowanie, a nawet zlikwidowanie negatywnych skutków zawartych transakcji opcyjnych i CIRS,
– płynną kontynuację działalności przedsiębiorstwa i jej finansowania, w tym zmianę banku kredytującego,
– rzeczywiste zabezpieczenie przed ryzykami finansowymi związanymi ze specyfiką działalności przedsiębiorstwa.
Diagnozujemy problemy, przedstawiamy ścieżki wyjścia, pomagamy w mediacjach między stronami oraz zapewniamy opiekę prawną, w tym procesową. Bierzemy czynny udział w realizacji przygotowanych i rekomendowanych strategii działań – aż do osiągnięcia oczekiwanego skutku.